Condicions Generals

1. Objecte i àmbit d'aplicació
 

Les presents condicions generals de contractació i utilització d’aquesta web site (d'ara endavant, les Condicions Generals), tenen per objecte regular la informació subministrada en el lloc web www.espadrillesbarcelona.com i les transaccions comercials que es desenvolupin entre FALUA ESPADRILLES, SL i els seus usuaris i clients.

La navegació per part d'un usuari en la botiga online de www.espadrillesbarcelona.com com l'adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella per part d'un client suposen l'acceptació de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. FALUA ESPADRILLES, SL es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les Condicions Generals mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web de manera que puguin ser conegudes per endavant pels usuaris i clients.

Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions Generals o la Política de Privadesa pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte.
 

2. Informació subministrada en el lloc web

FALUA ESPADRILLES, SL es reserva el dret de modificar l'oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) presentada en www.espadrillesbarcelona.com  en qualsevol moment. Fem tots els esforços perquè la informació continguda en el lloc web sigui veraç i no inclogui errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, procedirem immediatament a la seva correcció.

D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé a desistir de la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Si no aconseguim posar-nos en contacte amb tu, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

FALUA ESPADRILLES, SL no és responsable ni directa ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats en el lloc web. A causa de la naturalesa oberta d'aquest lloc web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament ho contrari en la mateixa.
 

3. Responsabilitat de FALUA ESPADRILLES, SL.

Els usuaris i clients assumeixen tota la responsabilitat derivada de l'ús de nostre web. En aquest sentit, accepten que FALUA ESPADRILLES, SL no serà responsable, directa o indirectament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització de lloc web i, especialment, de la suplantació de la identitat efectuada per un tercer o qualsevol utilització fraudulenta de la seva targeta. Tu ets l'únic responsable de custodiar diligentment les dades de les teves targetes de crèdit. En el cas de pèrdua o substracció de la teva targeta de crèdit, tu ets responsable de comunicar-ho a l'oficina de la xarxa emissora de la targeta més propera immediatament per telèfon o per qualsevol un altre mitjà.

Els usuaris i clients s'obliguen a indemnitzar a FALUA ESPADRILLES, SL  de qualssevol danys i perjudicis que pogués causar-li directa o indirectament com a conseqüència de l'incompliment per la seva banda de les presents Condicions Generals, la infracció de la normativa aplicable i/o la vulneració dels drets de FALUA ESPADRILLES, SL

FALUA ESPADRILLES, SL  no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de lloc web. En particular FALUA ESPADRILLES, SL no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat de FALUA ESPADRILLES, SL en relació amb qualsevol producte adquirit en el lloc web www.espadrillesbarcelona.com  quedarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.

4. Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les Condicions Generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el lloc web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de FALUA ESPADRILLES, SL., els seus proveïdors, la resta d'usuaris i clients o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares i als adults que no comptin amb la capacitat d'obrar per obligar-se contractualment; FALUA ESPADRILLES, SL no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat o la capacitat d'obrar dels mateixos.

Els usuaris i clients de www.espadrillesbarcelona.com  s'obliguen a:

a) Utilitzar el lloc web per realitzar consultes o comandes lícites. Queden prohibits totes les comandes falses, fraudulents o amb ànim defraudatori.

b) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre de client o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats. En particular, resulta necessari que ens facilitis una adreça de correu electrònic i una adreça postal per a la realització dels enviaments i, si escau, altres dades de contacte que podrem utilitzar per posar-nos en contacte amb tu si és necessari.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web cap programa, dades, virus, codi, robot o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de FALUA ESPADRILLES, SL., de qualsevol altre usuari o client o, en general, de qualsevol tercer.

d) Conservar amb la diligència deguda el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per FALUA ESPADRILLES, SL. El client serà responsable en tot moment de la custòdia de les seves claus d'accés que són personal i intransferibles, assumint en conseqüència qualssevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament de les mateixes. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels continguts de lloc web realitzat sota la contrasenya d'un client es reputarán realitzades per aquest client, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús amb completa indemnidad per FALUA ESPADRILLES, SL. En cas que es produeixi alguna circumstància que suposi un risc d'accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, el client haurà de comunicar-nos-ho immediatament a fi que procedim immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.

i) No incloure o difondre en el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.

f) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació inclosa en el lloc web per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

L'usuari i el client accepten que la inobservança de qualsevol de les Condicions Generals constituirà un incompliment de les mateixes reservant-se FALUA ESPADRILLES SL, el dret de denegar o retirar a l'usuari o al client que hagin incomplit les Condicions Generals, sense previ avís, l'accés a lloc web i el dret de FALUA ESPADRILLES, SL d'exercir les accions que li corresponguin en dret.

5. Realització de la comanda. Ofertes i Preus.

Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a www.espadrillesbarcelona.com , i registrar-se com a client, emplenant el formulari electrònic que a cada moment aparegui en la botiga i seguint les instruccions indicades en el mateix. Després del registre, i per procedir a la compra de productes, hauràs d'afegir el producte que desitges adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrada i validant el mateix.

Els preus i ofertes presentats en el lloc web són vàlids única i exclusivament per a comandes online realitzades en www.espadrillesbarcelona.com , i poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents en les botigues presencials de  LLUIS MANUEL, SL a Espanya, així com la d'altres proveïdors dels seus productes.

Tots els preus que s'indiquen en www.espadrillesbarcelona.com  inclouen l'IVA. Aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part, tal com es contempla més endavant. El client accepta el pagament de les despeses d'enviament i despeses aranzelàries si les hi hagués.

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions Generals com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contrari, les dades registrades per FALUA ESPADRILLES, SL constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre FALUA ESPADRILLES, SL i els seus clients. FALUA ESPADRILLES, SL arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, FALUA ESPADRILLES, SL remetrà al client un e-mail comprovant de la compra.

6. Disponibilitat dels productes

La selecció de productes oferts en www.espadrillesbarcelona.com  és vàlida mentre que els productes estiguin visibles en el lloc web, amb els límits d'estoc disponibles. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. Si es produeixen dificultats quant al seu subministrament o estoc, podem oferir-te productes substitutius d'igual o diferent preu, però si no desitges el canvi, et reemborsarem qualsevol quantitat que poguessis haver abonat.

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte de la web en qualsevol moment.

No acceptem cap responsabilitat sobre el fet de treure o modificar qualsevol producte o contingut del lloc web, o per no tramitar una comanda una vegada que hàgim enviat la confirmació d'enviament.

7. Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament no estan compreses en els preus subministrats en el lloc web i són mostrats abans de finalitzar una compra en funció de l'adreça d'enviament de cada comanda. Les despeses d'enviament pertinents seran a càrrec del client.

8. Pagament

Els pagaments en www.espadrillesbarcelona.com  es realitzen mitjançant targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Masterdard, Visa Electró i/o altres targetes anàlogues) a través de la TPV de LA CAIXA. Per a pagaments realitzats amb targetes emeses fora d'Espanya, és necessari que el banc emissor estigui acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES). No s'admetran pagaments amb targetes que no compleixin aquest requisit.

En el cas que el TPV de LA CAIXA informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online al client de l'anul·lació.

El client haurà d'informar a FALUA ESPADRILLES, SL de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant e-mail a info@espadrillesbarcelona.com facilitant un telèfon de contacte, perquè es puguin dur a terme les gestions i comprovacions pertinents.

FALUA ESPADRILLES, SL es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'efectiu en la targeta original.

9. Maneres i terminis d'enviament

Els productes s'envien a l'adreça d'enviament que ens hagis indicat en la comanda. No es fan enviaments a Apartats Postals, per això és necessari que ens detallis l'adreça exacta de lliurament.
El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurat la comanda sol·licitada dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d'incompliment per part del client d'aquesta obligació FALUA ESPADRILLES, SL no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

El termini màxim fixat per als lliuraments de comanda establerta per llei és de trenta (30) dies. No obstant això, el termini habitual de lliurament de FALUA ESPADRILLES, SL és de 3-10 dies laborables, des de la data de la comanda. En cas que hi hagués algun problema per la nostra banda que impedís enviar el paquet en aquest termini, ens posaríem en contacte amb tu per informar-te.

10. Canvis i devolucions

10.1. Canvis

Si una vegada rebuda la compra efectuada en www.espadrillesbarcelona.com no quedes satisfet, podràs canviar-la en un termini de set dies des de  la seva recepció.

Per procedir al seu canvi hauràs de comprovar que la teva comanda compleix les següents condicions:

- El producte no ha d'estar usat.
- Ha de ser enviat en les mateixes condicions en les quals va ser rebut.
- Ha de ser lliurat en les nostres oficines abans dels 15 dies des de la data en què va rebre la comanda.
 

Per sol·licitar un canvi de model o color, posa't en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte i indica'ns el nombre de la teva comanda i el teu nom.
Per favor, envia l'article usant o incloent el seu embolcall original a més de les instruccions, documentació i embolcalls que puguin acompanyar al mateix.

Seràs responsable del cost de retornar-nos els productes. Tingues en compte que si decideixes retornar-nos els articles a ports deguts no acceptarem el paquet.

Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

Després d'examinar l'article et comunicarem si tens dret al canvi, el qual s'efectuarà al més aviat possible. No procedirà el canvi o devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

Una vegada que rebem la mercaderia, i comprovem que compleix amb les nostres condicions de venda anteriorment indicades, procedirem a enviar el nou producte, prèvia confirmació del pagament del cost de l'enviament. Aquest pagament es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Pot confirmar les tarifes i les formes de pagament a través del mail info@espadrillesbarcelona.com.

Només és possible tramitar canvis de productes adquirits en la nostra botiga online.

10.2 Devolucions

Si no quedes satisfet, pots efectuar la devolució de les teves compres realitzades en www.espadrillesbarcelona.com  en la nostra pròpia botiga online. En canvi, els productes adquirits en un botiga presencial no poden ser retornats en la botiga online.

Per procedir a la devolució hauràs de comprovar que la teva comanda compleix les següents condicions:

- El producte no ha d'estar usat.
- Ha de ser enviat en les mateixes condicions en les quals va ser rebut.
- Ha de ser lliurat en les nostres oficines abans dels 15 dies des de la data en què va rebre la comanda.

Per favor, envia l'article usant o incloent el seu embolcall original a més de les instruccions, documentació i embolcalls que puguin acompanyar al mateix. Seràs responsable del cost de retornar-nos els productes. Tingues en compte que si decideixes retornar-nos els articles a ports deguts no acceptarem el paquet.

Si desitges desistir de la teva compra i retornar la comanda efectuada, FALUA ESPADRILLES, SL et retornarà l'import de la compra, exceptuant les despeses d'enviament, mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada en la compra.

En el cas que en el moment de lliurament d'una comanda un client detectés algun problema (embalatge trencat, falta d'algun dels productes, tares o productes deteriorats o incorrectes) ha de posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà del nostre Formulari de Contacte indicant-nos el dany que sofreix dins de les primeres 24 hores següents a la recepció. No s'admetrà cap devolució d'article danyat, així com reclamació d'article no inclòs, si no ha estat comunicat dins del termini establert. T'informem que tot el producte enviat es revisa acuradament per evitar aquestes situacions.

Hauràs de retornar-nos el producte a l'adreça indicada de manera que siguin entregats a www.espadrillesbarcelona.com abans dels 15 dies posteriors a la seva recepció. Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i et comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si es procedeix a la devolució dels diners o la substitució del mateix.

La devolució o substitució de l'article s'efectuarà al més aviat possible. Se t'enviarà un producte nou lliure de defectes sense cap càrrec extra. En aquest cas el canvi s'efectuarà sempre pel mateix article o referència. Solament et serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec FALUA ESPADRILLES, SL dels ports corresponents al nou enviament. Si desitgessis efectuar un canvi per un altre article, les despeses de devolució i nou enviament no seran assumits per FALUA ESPADRILLES, SL., conformement a l'indicat en la clàusula 10.1.

No procedirà la devolució d'aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.

11. Reemborsament dels imports pagats

 El reemborsament s'efectuarà a través del mitjà de pagament que va utilitzar en la compra. FALUA ESPADRILLES, SL  no retornarà l'import o realitzarà cap reexpedició de mercaderia mentre no s'hagi verificat la recepció i estat d'embalatge del producte i dels accessoris dels articles objecto de la devolució o canvi. El preu a retornar és el que originalment figurava en la comanda, excepte les despeses de transport, que no seran retornats. Una vegada verificat el correcte estat del producte retornat, FALUA ESPADRILLES, SL procedirà al reemborsament de l'import en el termini màxim de 30 dies.

12. Privadesa i protecció de dades personals

A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FALUA ESPADRILLES, SL  t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de FALUA ESPADRILLES, SL  amb les dades obtingudes en el lloc web www.espadrillesbarcelona.com , degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres i per a l'enviament, a través de qualsevol mitjà, d'informació referida als productes i serveis oferts per FALUA ESPADRILLES, SL., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi de les dades recaptades durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades a través de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes adquirits, així com qualsevol un altre que poguessis fer-nos arribar per una altra via. La utilització de lloc web i la realització d'una comanda impliquen l'acceptació per l'usuari o client del tractament de les seves dades personals.

FALUA ESPADRILLES, SL no disposa en cap moment de les dades relatives a la seva targeta de crèdit. Les dades s'introdueixen directament en una pàgina web segura de l'entitat bancària que gestiona el pagament (BBVA), garantint-li així major seguretat i confidencialitat.

FALUA ESPADRILLES, SL  es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer abans descrita. FALUA ESPADRILLES, SL ha adaptat les mesures de seguretat imposades pel Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa l'EL 15/1999, per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades.

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els clients i usuaris de www.espadrillesbarcelona.com  poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: FALUA ESPADRILLES, SL  , C/ Rector Ubach, 14 1º3ª. 08021 Barcelona, Espanya, i indicant el nom i cognoms, usuari i e-mail amb el qual es va donar d'alta, i adjuntant fotocòpia del DNI de l'usuari.

Per la nostra banda, i atenent a la llei vigent mai revelarem les teves dades personals a tercers, solament rebràs la nostra Newsletter, on sempre podràs donar-te de baixa fàcilment sol·licitant-ho a través del formulari de contacte. Si no estàs subscrit a la Newsletter, la informació que ens subministris en tu demanat únicament serà utilitzada per a la finalitat de gestió de tu comanda. Si no desitges rebre publicitat, només has d'entrar en el teu compte i desactivar l'enviament de Newsletter i informacions. Els usuaris podran demanar el cessament dels enviaments de missatges publicitaris escrivint un missatge a l'adreça de correu electrònic info@espadrillesbarcelona.com

13. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts publicats en el lloc web i, especialment, els dissenys, textos, logos i altre material gràfic, així com els programes informàtics, els noms comercials, les marques o dissenys industrials i qualssevol altres signes susceptibles de protecció jurídica estan coberts per drets de propietat intel·lectual i industrial de FALUA ESPADRILLES, SL  o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.

En cap cas, s'entendrà que FALUA ESPADRILLES, SL  concedeix llicència alguna o efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de FALUA ESPADRILLES, SL  o dels titulars corresponents. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web amb finalitats innòcues en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

La inclusió d'hiperenllaços (links) en llocs web aliens a FALUA ESPADRILLES, SL  no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'inclogui en link, ni l'acceptació per part de FALUA ESPADRILLES, SL  dels seus continguts o serveis.
 

14. Comunicacions per escrit

En usar aquet lloc web, acceptes que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Les notificacions que ens enviï hauran d'enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic. Si creu no haver-les rebut posi's en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte.

15. Independència i integració de les clàusules

La ilicitud, invalidesa o inefectividad de qualsevol de les clàusules incloses en aquestes Condicions Generals no afectarà a l'eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts no es veiessin afectats de forma essencial. Aquestes clàusules hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes.

16. Legislació aplicable i competència judicial

Les compravendes realitzades en www.espadrillesbarcelona.com  se sotmeten a la legislació espanyola.
En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la parteix compradora.
En el cas que la parteix compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).
 

 

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí